Ορισμοί ακρωνύμων στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση

By Φεβρουάριος 28, 2018 Useful Information

2WW   2-Week Wait

ACA   Anti-cardiolipin Antibodies

ACTH   Adrenal Corticotropic Hormone

AF   Aunt Flo (menstruation)

AH, AZH   Assisted Hatching

AI   Artificial Insemination

ANA   Anti-nuclear Antibodies

APA   Anti-phospholipid Antibodies

APTT   Activated Partial Thromboplastin Time

ART   Assisted Reproductive Technology

ASA   Anti-sperm Antibody

ASRM    American Society of Reproductive Medicine

ATA   Anti-thyroid Antibody

AVA   Anti-ovarian Antibody

BBT   Basal Body Temperature

BCP   Birth Control Pills

BMS   Baby-making Sex

BFP   Big Fat Positive, Big F-ing Positive

BFN   Big Fat Negative, Big F-ing Negative

CAD   Carbohydrate Addict’s Diet

CAH   Congenital Adrenal Hyperplasia

CASA   Computer-assisted Semen Analysis

CCCT   Clomiphene Citrate Challenge Test (Clomid Challenge)

CD   Cycle Day

CD56+   Natural Killer Cells

CF   Cervical Fluid

CM   Cervical Mucus

CMV   Cytomegalovirus

CNM   Certified Nurse Midwife

CVS   Chorionic Villae Sampling

D&C  Dilation & Curettage

D&E  Dilation & Evacuation

DE  Donor Eggs

DES  Diethylstilbestrol (a synthetic estrogen)

DHEAS  Dihydroepiandrosterone Sulfate

DI  Donor Insemination

DIPI  Direct Intra-peritoneal Insemination

DOST  Direct Oocyte-Sperm Transfer

DPO  Days Post-ovulation

Dx  Diagnosis

E2  Estradiol

EB, EMB  Endometrial Biopsy (aka LEI)

ENDO  Endometriosis

EPT  Early Pregnancy Test

ET   Embryo Transfer

ETF  Embryo Toxic Factor

ETA   Embryo Toxicity Assay

FET  Frozen Embryo Transfer

FHR  Fetal Heart Rate

FSH   Follicle Stimulating Hormone

FTTA   Fertile Thoughts To All

GIFT   Gamete Intra-fallopian Transfer

GnRH   Gonadotropin Releasing Hormone

GP   General Practitioner

hCG, HCG  Human Chorionic Gonadotropin

HCP  Health Care Practitioner

HEPA  Hamster Egg Penetration Assay

hMG, HMG  Human Menopausal Gonadotropin

HP   Hannah’s Prayer (Christian infertility / pregnancy loss   group)

HPT   Home Pregnancy Test

HRT   Hormone Replacement Therapy

HSG   Hysterosalpingogram

IBT  Immunobead Binding Test

ICI   Intra-cervical Insemination

ICSI   Intra-cytoplasmic Sperm Injection

IF   Infertility

IM  Intra-muscular (WRT injections)

INCIID   International Council on Infertility Information Dissemination

IOR   Immature Oocyte Retrieval

ITI   Intra-tubal Insemination

IUGR  Intra-uterine Growth Retardation

IUI   Intra-uterine Insemination I

VC   Intra-vaginal Culture

IVF   In Vitro Fertilization

IVIg   Intravenous Immunoglobulin

LAD  Leukocyte Antibody Detection Assay

LAP   Laparoscopy

LEI   Luteal phase Endometrial Injury (see Endometrial Biopsy)

LH   Luteinizing Hormone

LIT   Leukocyte Immunization Therapy

LMP   Last Menstrual Period (start date)

LPD   Luteal Phase Defect

LUF, LUFS   Luteinized Unruptured Follicle Syndrome

MAI   Miscarriage After Infertility (mail list)

MC, m/c, misc.  Miscarriage

MESA   Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration

MIFT   Micro Injection Fallopian Transfer

MMR  Measles-Mumps-Rubella Vaccine

MRI  Magnetic Resonance Imaging

NEST  Non-surgical Embryonic Selective Thinning

NK   Natural Killer Cells (CD56+)

NORIF   Non-stimulated Oocyte Retrieval In (office) Fertilization

NP  Nurse Practitioner

NSA  Non-surgical Sperm Aspiration

OB  Obstetrician

OB/GYN  Obstetrician/Gynecologist

OHSS    Ovarian Hyperstimulation Syndrome

OPK   Ovulation Predictor Kit

OTC   Over The Counter

PA  Physician’s Assistant

PCO, PCOD  Polycystic Ovary Disease

PCOS  Polycystic Ovarian Syndrome

PCP   Primary Care Physician

PCT  Post Coital Test

PESA   Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration

PG    Pregnant

PI   Primary Infertility

PICSI Biocoat’s Sperm Selection Device for ICSI

PID   Pelvic Inflammatory Disease

PLI   Paternal Leukocyte Immunization

PMS   Pre-menstrual Syndrome

POC   Products of Conception

POF   Premature Ovarian Failure

PROM   Premature Rupture of Membranes

PTSD  Post-traumatic Stress Disorder

RE   Reproductive Endocrinologist

RFC   Resting Follicle Count, see Antral Follicle Count

R-FSH, R-hFSH  Recombinant Human Follicle Stimulating Hormone

RI  Reproductive Immunologist

RIP   Reproductive Immunophynotype

ROS  Reactive Oxygen Species

RPL  Recurrent Pregnancy Loss

RSA   Recurrent Spontaneous Abortion

Rx   Prescription

SPA  Sperm Penetration Assay

SA   Semen Analysis

SART   Society of Assisted Reproductive Technology

SCORIF   Stimulated Cycle Oocyte Retrieval In (office) Fertilization

SCSA®   Sperm Chromatin Structure Assay – DNA Fragmentation Diagnostic Test  

SI  Secondary Infertility

SLE  Systemic Lupus Erythematosus

SPA   Sperm Penetration Assay

STD   Sexually Transmitted Disease

SUZI  Sub-zonal Insertion

TeBG  Testosterone-estradiol-binding Globulin

TESA   Testicular Sperm Aspiration

TESE  Testicular Sperm Extraction

TET  Tubal Embryo Transfer

TNF   Tumor Necrosis Factor

TORCH   Toxoplasmosis, Other, Rubella, Cytomegalovirus and Herpes test

TRH   Thyroid-releasing Hormone

TSH  Thyroid Stimulating Hormone

TUFT   Trans-uterine Fallopian Transfer Tx  Treatment

US, u/s   Ultrasound

UTI   Urinary Tract Infection

WBC   White Blood Cells

ZIFT   Zygote Intra-fallopian Transfer

 

Μεγάλο μέρος αυτής της λίστας πήρε την άδεια από το PVED – Parents Via Egg Donation.  Το MParents Via Egg Donation, ή PVED, δημιουργήθηκε για να παρέχει ένα ενημερωτικό και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου γονείς και μελλοντικοί γονείς, μπορούν να μάθουν και να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με όλες τις πτυχές της διαδικασίας δωρεάς ωαρίων. Η αποστολή τους είναι να εκπαιδεύσουν, να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τις οικογένειες και άτομα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας δωρεά ωαρίων για να χτίσουν μια οικογένεια.

Αφήστε την απάντησή σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.